Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Notika VISC pārstāvju monitoringu vizīte Ventspils 2. pamatskolā

2016. gada 17. oktobrī Ventspils 2. pamatskolā viesojās Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti Viesturs Vēzis vecākais referents (informātika) un Agrita Miesniece vecākā referente (pirmsskola, sākumskola). Jau otro gadu Ventspils 2. pamatskolā notiek datorikas programmas aprobācija. Lai izvērtētu aprobācijas gaitu, VISC speciālisti vēroja un analizēja datorikas stundas 5.a un 5.b klasē.

Skolēni parādīja savas zināšanas un prasmes teksta un rindkopu formatēšanas apguvē. VISC pārstāvji atzinīgi izteicās par klasvadību, skolēnu spējām sadarbojoties apgūt jauno vielu, kā arī novērtēja iepriekšējā mācību gadā apgūtās iemaņas. Īpaša atzinība tika veltīta stundas menedžmentam, jo parasti datorikas apguvē nav vairāk kā 15 skolēni, bet šajās klasēs ir 19 skolēni.

VISC speciālisti, analizējot stundu, atzīmēja vairākus pozitīvus aspektus, piemēram, pozitīva, radoša gaisotne, skolotāju kompetence, mūsdienīga, uz bērniem orientēta mācību stunda. Skolotāja prasmīgi savienoja prezentāciju un dzīvās vides demonstrējumus. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī tehniskajam nodrošinājumam un klases vides iekārtojumam, kas ļauj realizēt daudzveidīgas mācību metodes.

VISC speciālisti ir gandarīti par Ventspils pilsētas domes ieguldījumu datorikas programmas aprobācijā Ventspils pilsētas skolās. Viesturs Vēzis norādīja, ka Ventspils ir labs piemērs citām Latvijas pašvaldībām.