Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Atvērto durvju dienas Ventspils 2. pamatskolā topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Ventspils 2.pamatskola piedāvā 16.01.2013. plkst.17.30 skolēnu un nākamo pirmklasnieku vecākiem radošās nodarbības “21.gadsimta mācību stundas izmantojot IT Ventspils 2.pamatskolā”

Ventspils 2.pamatskola aicina nākamos pirmklasnieku vecākus 18.01.2013. uz atklātajām stundām pie skolotājas Ingas Rudzājas.
no plkst.10.50 līdz 11.30 Latviešu valoda
no plkst.11.50 līdz 12.30 Matemātiku.
Plkst.13.00 Skolēni sniegs koncertu Ventspils pirmsskolas izglītību iestāžu audzēkņiem un varēs iepazīties ar skolu.

INOVATĪVĀS PIEREDZES SKOLU SEMINĀRS

2012.gada 19.aprīlī Ventspils 2.pamatskolā notiks VISC Inovatīvo skolu seminārs. Seminārā piedalās Inovatīvās skolas no Kurzemes un tās ir - Brocēnu vidusskola, Druvas vidusskola, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ventspils 1.ģimnāzija, Tukuma 2.pamatskola un Ventspils 2.pamatskola. Inovatīvās skolas strādā kā starpnovadu, pilsētu metodiskie centri, kas sadarbojas ar VISC, pašvaldībām, palīdzot reformu ieviešanā citās novadu un pilsētu skolās. Inovatīvo skolu statuss apliecina atbilstību noteiktam kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajās skolās ir iespējams gūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos.
 2011./2012.m.g. Ventspils 2.pamatskola aktīvi sadarbojās ar Ventspils un Ventspils novada skolām, daloties pieredzē, vadot atklātās stundas, veicot metodisko darbu. ARĪ Ventspils 2.pamatskolas  SKOLOTĀJI VISU MĀCĪBU GADU PILNVEIDOJUŠI SAVAS ZINĀŠANAS IESAISTOTIES LATVIJAS INOVATĪVO SKOLU SEMINĀROS.
Semināra darba kārtība

E - prasmju nedēļa.

E-prasmju nedēļas ietvaros mūsu skolā notiks apmācība interaktīvo materiālu veidošanai Smart Notebook vidē.
Apmācību vadīs Baltijas Biroja tehnoloģijas pārstāvji.
Sīkāka informācija pie skolas vadības.

Vecākiem

   Skola piedāvā:
 
Fakultatīvās nodarbības dabaszinībās, Kodu spēļu programmēšanu un informātikas pamatus sākumskolā, sportiskās aktivitātes skolēnu veselības nostiprināšanai 1. - 3. klases skolēniem.
 
Pagarināto dienas grupu 1. klasei.
 
Datorikas apguvi
 
Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas.
 
Skolā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu.
 
Skolā tiek popularizēts veselīgs, fiziski aktīvs dzīves veids.
 
 Skolā strādā psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, koriģējošas vingrošanas pedagogs.
 
Skolā darbojas.
2.- 4. klašu skolēnu koris (vada Ž.Eizenbārde)
2017./2018.m.g. tiks piedāvātas Jaunsardzes nodarbības (skatīt afišu pielikumā)
Ansamblis  5.- 6.kl.  ( vada Ž.Eizenbārde)
Tautiskās dejas  (vada Ž,Eizenbārde)
 
Skola piedalās šādos projektos:
 
ESF  projekts „Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1. - 6. klasēm”
„eTwinning”
Projekts „Skolas auglis”
Projekts "Skolas piens" 
Erasmus + projekts "In the Paradise Garden of Eirope" 

Ko vēl būtu nepieciešams publicēt skolas mājas lapā?

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Skolas metodiskā tēma.

Šajā mācību gadā strādāsim pie lasītprasmes, darba ar tekstu. Mērķis: Veicināt un pilnveidot lasītprasmi visos pamatskolas posmos.

Dabaszinību pulciņš „Jaunais Pētnieks”

Dabaszinību pulciņš „Jaunais Pētnieks”

Pulciņa „Jaunais pētnieks” programma veidota, lai padziļinātu sākumskolas skolēnu pētīšanas un eksperimentālās darbības prasmes paralēli mācību stundās īstenotajai programmai, kas atbilst standarta Dabaszinības 1. - 6. klasei prasībām, kā arī rosinātu skolēnu interesi par procesiem dabā un to kopsakarībām.
Programmā iekļauti mācību mērķi, mācību uzdevumi, mācību satura apguves secība, sasniedzamais rezultāts. Programmā aprakstītas izmantojamās mācību metodes un rezultāta sasniegšanai nepieciešamie mācību līdzekļi. Sadaļā Mācību satura apguves secība iekļauts tematiskais plānojums, kas veidots balstoties uz skolā īstenoto mācību programmu.
Programma paredz, ka pētnieciskās darbības pamati tiek apgūti pakāpeniski un turpmākā mācību satura apguve tiek balstīta uz pētījumu rezultātiem.
Bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana nav plānota 10 ballu sistēmā, mācību procesa laikā paredzēta formatīvā vērtēšana, vērtējumu izsakot mutvārdos uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
Pedagogs var konkretizēt vai vispārināt mācību saturu vadoties no katras grupas bērnu spējām un iepriekšējo zināšanu un prasmju līmeņa. Kā galvenās mācību metodes izmantojamas – prāta vētra, demonstrējums, laboratorijas darbs, lomu spēles, situācijas analīze.
Programmas mērķis – Radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par kopsakarībām dabā, sekmēt labvēlīgas attieksmes pret vidi un veselību veidošanu.
Programmas uzdevumi – Dot skolēnam iespēju:
• apgūt pētnieciskās darbības pamatus dabaszinībās;
• apgūt prasmi izzināt dabu un tās likumsakarības, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu;
• attīstīt prasmi kritiski un analītisku domāt.
Pulciņš notiks 1 reizi nedēļā.
Pulciņa nodarbības paredzētas atsevišķi 1. klases skolēniem, 2. klases skolēniem, 3. klases skolēniem un 4. klases skolēniem!

Nāc un kļūsti par
Jauno pētnieku!

Mācībspēki

 1. Sintija Birziņa - direktore, mūzika
 2. Violeta Bergmane - direktores vietniece mācību darbā, krievu valoda
 3. Baiba Langzama - direktores vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja
 4. Inga Rudzāja - 1.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 5. Baiba Hofmane - 1.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 6. Inita Semjonova - 2.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, dabaszinības
 7. Sanita Lāce - 2.b. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 8. Dace Jankovska - 3.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, bioloģija
 9. Sabīne Ābiķe - 3.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 10. Eva Zariņa - 4.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 11. Inguna Freiberga - 4.b.kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, angļu valoda
 12. Sandra Meņģe - 5. kl. audzinātāja, latviešu valoda un literatūra
 13. Anita Krūmiņa - 5.klases audzinātāja, ģeogrāfija, vēsture
 14. Žanna Eizenbārde - 6.a kl. audzinātāja, mūzika
 15. Anita Cinciusa - 6.b kl. audzinatāja, latviešu valoda, literatūra
 16. Inga Šefele - 7. kl. audzinātāja, matemātika
 17. Anželika Šilberga - 8. kl. audzinātāja, sports
 18. Ilze Grinfogele - direktora vietniece IT jomā, 9, kl. audzinātāja, informātika, matemātika, fizika
 19. Daria Arinina - krievu valoda
 20. Olga Maranika - mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 21. Sanita Ziemele - vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 22. Zigmārs Sula - mājturība un tehnoloģijas zēniem
 23. Dace Opolais - ķīmija
 24. Inita Āboliņa - sociālās zinības, vēsture
 25. Gunta Krauze - speciālās izglītības skolotāja
 26. Rita Znots-Znotiņa - speciālās izglītības skolotāja
 27. Natālija Bernšteina - speciālās izglītības skolotāja
 28. Anita Odorska - speciālās izglītības skolotāja, mūzika
 29. Anita Millere - speciālās izglītības skolotāja
 30. Irina Oščenko - speciālās izglītības skolotāja
 31. Sarmīte Bergmane - sociālais pedagogs
 32. Sandra Ivaško - logopēds
 33. Zane Bērziņa - bibliotekāre

Lapas

Lietotāja pieslēgums