Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

VENTSPILS 2. PAMATSKOLA VIENĪGĀ BALTIJĀ IEGUVUSI SMART SHOWCASE SCHOOL STATUSU

Daudzās skolās jau ir pieejamas modernās tehnoloģijas, taču ne visur tās izdodas pietiekami efektīvi pielietot. Ventspils 2. pamatskolas kolektīvs ir pierādījis savu uzņēmību un aktivitāti – ar savu darbu skolai izdevies kā vienīgajai skolai Baltijā iegūt šo goda titulu - SMART Showcase School.

SMART showcase skolas ir mācību iestādes, kurās skolotāji ikdienā izmanto SMART produktus t.i. interaktīvos produktus mācību vielas apgūšanai (interaktīvās tāfeles, datu kameras, balsošanas aplikācijas, u.c.). Lai iegūtu šo statusu, nepietiek ar to vien, ka ir šīs tehnoloģijas. SMART parauga skolas skolotāji savās zināšanās dalās arī ar pedagogiem no citām skolām. Skolotāji publicē pašu izveidotos mācību materiālus interneta vietnē smartboard.lv, kā arī labprāt apmāca un konsultē kolēģus, kuri izrādījuši interesi.

Ventspils 2. pamatskolas direktore Sintija Birziņa ir apmierināta ar paveikto: „Kļūstot par SMART centru, noteikti tiks veicināta skolas atpazīstamība. Šobrīd Ventspils 2. pamatskola ir vienīgais šāds centrs ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Skolas statuss atklāj izglītības iestādes kvalitāti un tās skolotāju moderno skatījumu. Tas ir iegūts, pateicoties pedagogu smagajam un mērķtiecīgajam darbam, kas parāda, ka skolā strādā aktīvi un moderni domājoši skolotāji.”

Lielāko ieguldījumu jauno tehnoloģiju ieviešanā devusi matemātikas skolotāja Ilze Grinfogele, kura atzīst: „Šajā programmā bez pašiniciatīvas neiztikt. Sākumā bija jāpavada daudz laika, lai sagatavotu interaktīvas mācību stundas. Bija satraukums, ko padomās audzēkņi, ja skolotājai kaut kas pie tāfeles nesanāks. Tagad, kad pamati ir apgūti, mācību stundas izdodas sagatavot efektīvāk nekā agrāk, kad vēl nebija šo tehnoloģiju. Tie skolotāji, kas no šiem jaunievedumiem baidās, nesaprot, kādi zaudētāji ir gan viņi paši, gan viņu skolēni. Vadoties pēc principa, «Ko tad es? Es jau neko!”, daudzi pedagogi atņem lielisku iespēju padarīt produktīvāku savu un arī audzēkņu darbu mācību stundās.”

Ventspils 2. pamatskolā SMART tehnoloģijas pielieto visi skolēni, sākot no pirmās klases. Tādējādi viņi jau no mazotnes var iemācīties, ka modernās tehnoloģijas iespējams lietot ne tikai izklaidei, bet arī darbam un mācībām. Skolēni apzinās, ka mācību process var būt daudzveidīgs. Piemēram, bioloģijas stundās skolēni var apskatīt augu, dzīvnieku attēlus 3D formātā no visām pusēm. Matemātikas stundā pedagogs var ietaupīt laiku, uzrakstot tikai funkciju, savukārt grafiks tiks uzģenerēts ar programmas palīdzību.

„Viens no mūsu pamatmērķiem ir parādīt sabiedrībai, ka mēs sen vairs nemācām ar novecojušām metodēm. Arī vecākiem ir liels pārsteigums, kad sapulcē viņiem, piemēram, lūdz parakstīties nevis ar lodīšu pildspalvu, bet gan digitālā veidā,” par visām programmas iespējām aizrautīgi izsakās angļu valodas skolotāja Inga Kuļčihina.

Atvērto durvju dienas Ventspils 2. pamatskolā topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Ventspils 2.pamatskola piedāvā 16.01.2013. plkst.17.30 skolēnu un nākamo pirmklasnieku vecākiem radošās nodarbības “21.gadsimta mācību stundas izmantojot IT Ventspils 2.pamatskolā”

Ventspils 2.pamatskola aicina nākamos pirmklasnieku vecākus 18.01.2013. uz atklātajām stundām pie skolotājas Ingas Rudzājas.
no plkst.10.50 līdz 11.30 Latviešu valoda
no plkst.11.50 līdz 12.30 Matemātiku.
Plkst.13.00 Skolēni sniegs koncertu Ventspils pirmsskolas izglītību iestāžu audzēkņiem un varēs iepazīties ar skolu.

INOVATĪVĀS PIEREDZES SKOLU SEMINĀRS

2012.gada 19.aprīlī Ventspils 2.pamatskolā notiks VISC Inovatīvo skolu seminārs. Seminārā piedalās Inovatīvās skolas no Kurzemes un tās ir - Brocēnu vidusskola, Druvas vidusskola, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ventspils 1.ģimnāzija, Tukuma 2.pamatskola un Ventspils 2.pamatskola. Inovatīvās skolas strādā kā starpnovadu, pilsētu metodiskie centri, kas sadarbojas ar VISC, pašvaldībām, palīdzot reformu ieviešanā citās novadu un pilsētu skolās. Inovatīvo skolu statuss apliecina atbilstību noteiktam kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajās skolās ir iespējams gūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos.
 2011./2012.m.g. Ventspils 2.pamatskola aktīvi sadarbojās ar Ventspils un Ventspils novada skolām, daloties pieredzē, vadot atklātās stundas, veicot metodisko darbu. ARĪ Ventspils 2.pamatskolas  SKOLOTĀJI VISU MĀCĪBU GADU PILNVEIDOJUŠI SAVAS ZINĀŠANAS IESAISTOTIES LATVIJAS INOVATĪVO SKOLU SEMINĀROS.
Semināra darba kārtība

E - prasmju nedēļa.

E-prasmju nedēļas ietvaros mūsu skolā notiks apmācība interaktīvo materiālu veidošanai Smart Notebook vidē.
Apmācību vadīs Baltijas Biroja tehnoloģijas pārstāvji.
Sīkāka informācija pie skolas vadības.

Vecākiem

   Skola piedāvā:
 
Fakultatīvās nodarbības dabaszinībās, Kodu spēļu programmēšanu un informātikas pamatus sākumskolā, sportiskās aktivitātes skolēnu veselības nostiprināšanai 1. - 3. klases skolēniem.
 
Pagarināto dienas grupu 1. klasei.
 
Datorikas apguvi
 
Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas.
 
Skolā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu.
 
Skolā tiek popularizēts veselīgs, fiziski aktīvs dzīves veids.
 
 Skolā strādā psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, koriģējošas vingrošanas pedagogs.
 
Skolā darbojas.
2.- 4. klašu skolēnu koris (vada Ž.Eizenbārde)
2017./2018.m.g. tiks piedāvātas Jaunsardzes nodarbības (skatīt afišu pielikumā)
Ansamblis  5.- 6.kl.  ( vada Ž.Eizenbārde)
Tautiskās dejas  (vada Ž,Eizenbārde)
 
Skola piedalās šādos projektos:
 
ESF  projekts „Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1. - 6. klasēm”
„eTwinning”
Projekts „Skolas auglis”
Projekts "Skolas piens" 
Erasmus + projekts "In the Paradise Garden of Eirope" 

Ko vēl būtu nepieciešams publicēt skolas mājas lapā?

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Skolas metodiskā tēma.

Šajā mācību gadā strādāsim pie lasītprasmes, darba ar tekstu. Mērķis: Veicināt un pilnveidot lasītprasmi visos pamatskolas posmos.

Dabaszinību pulciņš „Jaunais Pētnieks”

Dabaszinību pulciņš „Jaunais Pētnieks”

Pulciņa „Jaunais pētnieks” programma veidota, lai padziļinātu sākumskolas skolēnu pētīšanas un eksperimentālās darbības prasmes paralēli mācību stundās īstenotajai programmai, kas atbilst standarta Dabaszinības 1. - 6. klasei prasībām, kā arī rosinātu skolēnu interesi par procesiem dabā un to kopsakarībām.
Programmā iekļauti mācību mērķi, mācību uzdevumi, mācību satura apguves secība, sasniedzamais rezultāts. Programmā aprakstītas izmantojamās mācību metodes un rezultāta sasniegšanai nepieciešamie mācību līdzekļi. Sadaļā Mācību satura apguves secība iekļauts tematiskais plānojums, kas veidots balstoties uz skolā īstenoto mācību programmu.
Programma paredz, ka pētnieciskās darbības pamati tiek apgūti pakāpeniski un turpmākā mācību satura apguve tiek balstīta uz pētījumu rezultātiem.
Bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana nav plānota 10 ballu sistēmā, mācību procesa laikā paredzēta formatīvā vērtēšana, vērtējumu izsakot mutvārdos uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
Pedagogs var konkretizēt vai vispārināt mācību saturu vadoties no katras grupas bērnu spējām un iepriekšējo zināšanu un prasmju līmeņa. Kā galvenās mācību metodes izmantojamas – prāta vētra, demonstrējums, laboratorijas darbs, lomu spēles, situācijas analīze.
Programmas mērķis – Radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par kopsakarībām dabā, sekmēt labvēlīgas attieksmes pret vidi un veselību veidošanu.
Programmas uzdevumi – Dot skolēnam iespēju:
• apgūt pētnieciskās darbības pamatus dabaszinībās;
• apgūt prasmi izzināt dabu un tās likumsakarības, veidojot saudzīgu attieksmi pret dabu;
• attīstīt prasmi kritiski un analītisku domāt.
Pulciņš notiks 1 reizi nedēļā.
Pulciņa nodarbības paredzētas atsevišķi 1. klases skolēniem, 2. klases skolēniem, 3. klases skolēniem un 4. klases skolēniem!

Nāc un kļūsti par
Jauno pētnieku!

Lapas

Lietotāja pieslēgums