Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Mācībspēki

 1. Sintija Birziņa - direktore, mūzika
 2. Violeta Bergmane - direktores vietniece mācību darbā, krievu valoda
 3. Baiba Langzama - direktores vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja
 4. Inga Rudzāja - 1.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 5. Baiba Hofmane - 1.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 6. Inita Semjonova - 2.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, dabaszinības
 7. Sanita Lāce - 2.b. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 8. Dace Jankovska - 3.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, bioloģija
 9. Sabīne Ābiķe - 3.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 10. Eva Zariņa - 4.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 11. Inguna Freiberga - 4.b.kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, angļu valoda
 12. Sandra Meņģe - 5. kl. audzinātāja, latviešu valoda un literatūra
 13. Anita Krūmiņa - 5.klases audzinātāja, ģeogrāfija, vēsture
 14. Žanna Eizenbārde - 6.a kl. audzinātāja, mūzika
 15. Anita Cinciusa - 6.b kl. audzinatāja, latviešu valoda, literatūra
 16. Inga Šefele - 7. kl. audzinātāja, matemātika
 17. Anželika Šilberga - 8. kl. audzinātāja, sports
 18. Ilze Grinfogele - direktora vietniece IT jomā, 9, kl. audzinātāja, informātika, matemātika, fizika
 19. Daria Arinina - krievu valoda
 20. Olga Maranika - mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 21. Sanita Ziemele - vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 22. Zigmārs Sula - mājturība un tehnoloģijas zēniem
 23. Dace Opolais - ķīmija
 24. Inita Āboliņa - sociālās zinības, vēsture
 25. Gunta Krauze - speciālās izglītības skolotāja
 26. Rita Znots-Znotiņa - speciālās izglītības skolotāja
 27. Natālija Bernšteina - speciālās izglītības skolotāja
 28. Anita Odorska - speciālās izglītības skolotāja, mūzika
 29. Anita Millere - speciālās izglītības skolotāja
 30. Irina Oščenko - speciālās izglītības skolotāja
 31. Sarmīte Bergmane - sociālais pedagogs
 32. Sandra Ivaško - logopēds
 33. Zane Bērziņa - bibliotekāre

Ēdienkarte

Pusdienu laiki.

Plkst.11:20 – 1.a kl., 1.b kl. 2.a kl., 2.b kl., AB 1.-2.kl.
Plkst.11:50 - 3.a kl., 3.b kl., 4.a kl., 4.b kl., AB 3.- 6.kl.
Plkst.13:00 - 5.kl. - 9.kl., AB 7.-9.kl.
Labu apetīti!

Vienotās prasības

Izglītojamā pienākumi

 • Mācību stundas jāapmeklē obligāti, jāmācās atbilstoši savām spējām, neatlaidīgi jāapgūst zināšanas, mācību prasmes un iemaņas.
 • Stundās jāierodas laikus, lai ar pirmo zvanu atrastos klasē un pēc otrā varētu sākt mācību darbu.
 • Ja izglītojamais nav sagatavojies stundai vai nav mājas darba, tas jāpaziņo skolotājai pirms stundas sākuma.
 • Uz skolu jāņem tie mācību līdzekļi, kas nepieciešami mācībām.
 • Mācību telpā mācību līdzekļus drīkst lietot ar skolotājas atļauju.
 • Katram izglītojamam klasē ir sava vieta, ko noteicis skolotājs.
 • Izglītojamais atbild par savas vietas kārtību, tīrību un skolas inventāru saglabāšanu.
 • Dienasgrāmata ir obligāts mācību piederums, ieraksti dienasgrāmatā jāveic regulāri un kārtīgi.
 • Stundas laikā jāievēro darba disciplīna, kabineta iekšējas kārtības noteikumi, aizliegts traucēt citus izglītojamos un skolotāju.
 • Mācību stundu un pasākumu laikā telefoniem jāizslēdz skaņa, aizliegts tos izmantot. Ja stundas laikā tiek izmantots mobilais telefons, skolotāja to atsavina:
 • a) pie pirmā pārkāpumā tiek atdots stundas beigās,
 • b) pie atkārtota pārkāpuma atsavina un atdod vecākiem.
 • Sporta stundās jāierodas sporta tērpa. Atbrīvotajiem skolēniem jāpiedalās sporta stundā kā novērotājiem.
 • Starpbrīžos somas jāienes kabinetā, kur notiks nākamā stunda.
 • Starpbrīžos jāuzturas skolas gaiteņos vai pagalmā, jāklausa dežurējušais skolotājs.
 • Aizliegts lietot necenzētus vārdus.
 • Starpbrīžos aizliegts atstāt skolas teritoriju bez vecāku rakstiskas atļaujas.
 • Aizliegts skolā ienest saulespuķu sēklas un citas lietas, kas piesārņo skolu.
 • Kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un narkotikas skolas teritorijā.
 • Mācību procesa laikā aizliegts uz skolu aicināt nepiederošas personas.
 • Apģērbam un apaviem jābūt tīriem, kārtīgiem un piemērotiem mācību procesam.
 • Uz valsts pārbaudes darbiem, skolas un valsts svētkiem jāierodas svētku apģērbā.
 • Virsdrēbes jāatstāj ģērbtuvē. Tajā nedrīkst atstāt naudu, telefonus un dārglietas.
 • Maiņas apavu glabāšanai jālieto auduma maisiņu.
 • Izglītojamā pienākums ir sveicināt un ar cieņu izturēties pret visiem pieaugušajiem cilvēkiem.
 • Izglītojamā pienākums ir aktīvi piedalīties skolas dzīvē, godāt un mīlēt savu skolu.
 • Izglītojamā uzvedību skolā un ārpus skolas reglamentē Ventspils pilsētas Domes administratīvie lēmumi.

  Attaisnoti stundu kavējumi un to iemesli.

  Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr .89, “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” (spēkā ar 04.02.2011.)
  Ventspils 2.pamatskolas skolēnu vecāku pienākums par bērnu neierašanos skolā ziņot klases audzinātājam personiski vai pa telefonu līdz plkst.10.00.
  Atkārtotas neziņošanas gadījumā skola informēs sociālo dienestu vai Bērnu tiesību aizsardzības iestādes. Ja bērns slimo ilgāk par trim dienām, obligāti jāiesniedz ārsta zīme. Vecāku zīmes par kavējumiem drīkst būt tikai par 3 dienām mēnesī.

 • Projekti

  Skola tiek realizēts Erasmus + projekts "In the Paradise Garden Europe".
  Ar visām projekta norisēm var iepazīties projekta mājas lapā http://www.centi.hu/erasmus/, kuru uztur Ungārijas partneri.
  Bet vairāk foto var redzēt Facebook lapā "In the Paradise Garden of Europe" an Erasmus+ project".

  Darba laiki

  Direktores pieņemšanas laiki

  Pirmdien:17.00 - 18.00
  Trešdien: 13.00-14.00
  Piektdien: 8.00-10.00

  Direktores vietnieku un atbalsta personāla darba laiki.
  Skatīt pielikumā

  Lapas

  Lietotāja pieslēgums